Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2249/12

             Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2249/12
 
NSA wyrokiem z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt II OSK 1245/12 uchylił wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1474/11 oddalający skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację w zakresie lotniska użytku publicznego i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2249/12 uchylił zaskarżoną decyzję. Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację w zakresie lotniska użytku publicznego była przedmiotem oceny Sądu w zakresie zaskarżonym przez skarżącą tj. zatwierdzenia podziału działki ew. nr 2417 w obrębie 8, położonej w Świdniku Dużym w gminie Wólka oraz nabycia przez Skarb Państwa działki ew. nr 2417/1 (powstałej na skutek podziału działki ew. nr 2417).
            W artykule Cezarego Pytlosa zatytułowanym „Nowe lotniska, nowe kłopoty”, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna dniu 7 lutego 2013 r. autor nieprawidłowo odwołał się do wypowiedzi sędziego Małgorzaty Jareckiej rzecznika prasowego WSA w Warszawie podając, że „przy braku kasacji w sprawie – wydana decyzja będzie nieważna”.
Otóż rzecznik Sądu udzielając informacji w tej sprawie (VII SA/Wa 2249/12) stwierdził jedynie, że w przypadku niewniesienia kasacji od wyroku z dnia 28 listopada 2012 r. i jego uprawomocnienia się sprawa będzie ponownie rozpoznawana przez organ II instancji.
W udzielonej informacji prasowej w tej sprawie nie było stwierdzenia, że w takiej sytuacji „wydana decyzja będzie nieważna”, ponieważ jak wynika z sentencji wyroku z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2249/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję a nie stwierdził jej nieważność.
 
 
Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2013-02-07
Wersja XML