Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs nr Og-1121/3/22 na stanowisko referendarza sądowego.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/3/22
na stanowisko referendarza sądowego
1 etat)

 

Konkurs zostanie  przeprowadzony 23 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń miejsce przeprowadzenia konkursu może zostać zmienione, a informacja o nowym miejscu zostanie podana przy ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do konkursu.

            Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w  art. 27  § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 137), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce

- legitymować się co najmniej trzyletnim zatrudnieniem na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

            Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

           

            Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 3 lutego 2022 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. W przypadku zgłoszeń nadesłanych  pocztą liczy się data stempla pocztowego.

            Zgłoszenie powinno zawierać:

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

           

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 769 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z zakresu:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325  ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 137),
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 20210 r. poz. 735 ze zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

            Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

            Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.

Wersja XML