Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Og-1121/2/22 na staż urzędniczy (stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/2/22
na staż urzędniczy
( 1 etat –stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

 

Wymagania:

 

Dodatkowym atutem będzie:

Zakres wykonywanych zadań:

 

Po zakończeniu stażu, na stanowisku inspektora oferujemy wynagrodzenie w wysokości   5.500 brutto.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

 

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do 26 stycznia 2022 r. na adres mailowy:

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata (9).docx

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  28 stycznia 2022 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Wersja XML