Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne dotyczące rozpraw jawnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje, iż udział w rozprawach jawnych Sądu możliwy jest:

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie bez obecności w budynku Sądu jest złożenie oświadczenia – w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy wskazanym w zawiadomieniu o rozprawie – w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy) potwierdzającego, że strona posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP jest dostępna pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Po złożeniu oświadczenia, na podany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Sąd doręcza link umożliwiający udział w rozprawie.

W przypadku uczestniczenia w rozprawie bez obecności w budynku Sądu nie jest technicznie możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem komunikatora Webex. W takiej sytuacji strony mogą złożyć dokumenty i pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1. osobiście na Biurze Podawczym Sądu lub za pośrednictwem operatora pocztowego nie później niż trzy dni przed terminem rozprawy z uwagi na konieczność poddania dokumentów procesowi dezynfekcji,
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP nie później niż w dniu poprzedzającym rozprawę (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy). 

Zalecamy używanie na rozprawie zestawu słuchawkowego w celu poprawy jakości dźwięku.

Dołączenie do rozprawy winno nastąpić nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.

W przypadku przedłużania sią czasu trwania rozprawy poprzedzającej, czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.

Przy dołączaniu do rozprawy należy podać personalia osoby, która zgłasza swój udział w rozprawie, ewentualnie z dodaniem (w skrócie) tytułu zawodowego (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie osoby, której tożsamość nie jest znana sądowi z akt sprawy.

Zaleca się opuszczenie rozprawy przez strony po jej zakończeniu i ogłoszeniu orzeczenia, w przeciwnym wypadku protokolant może wyłączyć stronie dalszy dostęp do komunikatora.

Wersja XML