Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 8 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał następujące sprawy:

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 5 lit. „a” oraz „b”, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 3, a także § 2, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 4, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 4 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret 1-3, § 2 i § 3 ust. 1, w pkt 2 odrzucił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, 2, 3, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

Ww. wyroki są nieprawomocne.

     Z uwagi na to, iż wymienione wyroki Sądu zostały wydane na posiedzeniu niejawnym poznanie motywów rozstrzygnięć będzie możliwe po sporządzeniu uzasadnień w sprawach.

Wersja XML