Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy dotyczącą ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

      Prokurator Okręgowy w Warszawie 26 października 2020 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady m.st. Warszawy nr XXXXX/887/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenie sposobu pobierania tych opłat.

     Zaskarżonej uchwale skarżący zarzucił naruszenie prawa poprzez podjęcie uchwały pomimo braku uzyskania wymaganej prawem opinii organu zarządzającego drogami, którym w obszarze m.st. Warszawy nie jest bezpośrednio Prezydent m.st. Warszawy, ale wyodrębniony organizacyjnie Zarząd Dróg Miejskich reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w związku z czym uchwała została wydana pomimo niewypełnienia ustawowych przesłanek jej podjęcia.

      W odpowiedzi na skargę Rada m.st. Warszawy stwierdziła, iż zarządca drogi jakim, jest Prezydent m.st. Warszawy, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy zarządu drogi, czyli Zarządu Dróg Miejskich. Zaś upoważnieni przez niego pracownicy zarządu drogi załatwiają sprawy w jego imieniu. Nie występuje tu więc jakiekolwiek przeniesienie kompetencji organu, a mamy do czynienia jedynie z działaniem w jego imieniu, co nie odbiera mu ustawowych kompetencji w zakresie zarządzania drogami publicznymi.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z 5 lutego 2021 r. oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny.

     Z uwagi na to, iż przedstawiona powyżej sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia Sądu, będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnienia.

Sentencja wyroku - PDFVII SA Wa 2115 20.pdf (111,29KB)

Wersja XML