Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs nr Og-1121/6/20 na stanowisko asystenta sędziego

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/6/20
na stanowisko asystenta sędziego
(3 etaty)

 

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w  art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Na stanowisku asystenta sędziego oferujemy wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat.

            Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

            Z uwagi na sytuację epidemiczną, konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

   Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do  8 stycznia 2020 r. na adres mailowy: kadry@warszawa.wsa.gov.pl

            Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

  1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 11 stycznia 2021 r.

  1. etapu drugiego - pracy pisemnej na zadany temat z zakresu prawa administracyjnego procesowego lub materialnego.

Temat pracy zostanie przekazany Państwu mailem 12 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. Do godziny 12.30 będziemy oczekiwali na przesłanie opracowanego zagadnienia. Prace przesłane po godz.12.30 nie będą przedmiotem oceny komisji. Komisja oceni prace pisemne w skali od 0 do 9 punktów;

  1. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej m.in. sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego.

Na rozmowę zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 5 punktów  z pracy pisemnej.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 13 stycznia 2021 r. wraz z informacją o jego dalszym przebiegu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

            Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.

Wersja XML