Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs nr Og-1121/5/20 na staż urzędniczy w Biurze Podawczym

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/5/20
na staż urzędniczy w Biurze Podawczym
( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe:  referent/sekretarz sądowy)

 

Wymagania konieczne:

Wymagania dodatkowe:

 

Zakres zadań wykonywanych przez sekretarza sądowego obejmuje:

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Zgłoszenie zawierające:

 

należy złożyć do 17 lipca 2020 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 24 lipca 2020 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 553-79-56

 

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenia:

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy do Biura Podawczego.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją powyższego celu drogą telefoniczną (podać nr telefonu) ………......................................

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Konkurs jest  przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jego wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wywieszone na znajdującej się w Sądzie tablicy ogłoszeń.
 2. Administratorem danych osobowych jest  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kontakt do inspektora ochrony danych:
 3. Okres archiwizacji dokumentacji konkursowej wynosi 5 lat od końca roku, w którym konkurs zostanie zakończony, po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona.
 4. Przysługuje mi prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

OŚWIADCZENIE

kandydata na staż urzędniczy do Biura Podawczego

 

Oświadczam, że:

 

Wersja XML