Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Pięknej 49).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18 dotyczące decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 29 marca 2011 r., którą ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Pięknej 49.

     Komisja Weryfikacyjna w toku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustaliła, iż decyzja Prezydenta m.st. Warszawy została wydana przez organ na osobę nieżyjącą, wobec powyższego obarczona jest ona wadą nieważności i powinna zostać usunięta z obrotu prawnego, aby nie wywoływała żadnych skutków prawnych. Ponadto, zdaniem Komisji Weryfikacyjnej, decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych z uwagi na istnienie po stronie nabywcy złej wiary.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 sierpnia 2018 r. wyrokiem z 27 stycznia 2020 r. oddalił skargi.

       W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wydana przez Komisję Weryfikacyjną decyzja nie narusza prawa. Prezydent m.st. Warszawy, ponownie rozpoznając wniosek dekretowy, będzie zobowiązany do ponownego ukształtowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, tym razem uwzględniając interes prawny wszystkich stron postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML